logo

Introduktionskampagne

I øjeblikket kører vi en introduktionskampagne på kameraet fra Det 3. øje. Du kan købe selve kameraet for kun 995 kr, og abonnementet koster kun 49 kr om måneden. Det giver dig en unik mulighed for at få vores lækre og enkle kamera, inden din nabo gør.

Køb startpakken nu

 

Abonnementsvilkår

Version 1.0. gældende fra 1. januar 2018

1. Indledning

Når du som kunde køber et kamera på webshoppen www.dettredjeoeje.dk (”Hjemmesiden”), tegner du samtidig et abonnement. Det 3. Øje stiller denne abonnementstjeneste til rådighed, så du som kunde kan se de videoklip, som dit kamera optager. Kameraet optager videoklip, som uploades til en cloudservice hostet af Amazon.

Disse abonnementsvilkår (”Vilkår”) gælder for abonnementer købt på Hjemmesiden. Siden ejes og drives af Det 3. Øje ApS, CVR-nr. 37807834, Strandvejen 125, DK-2900 Hellerup (herefter kaldet ”Det 3. Øje” eller ”vi”).

Vi beder dig venligst gennemgå Vilkårene grundigt, inden disse accepteres. Udover disse Vilkår, skal du acceptere vores generelle Handelsbetingelser, som blandt andet indeholder oplysninger om fortrydelsesret, reklamationsret og klageadgang mv.

Vi opfordrer dig desuden til at orientere dig om vores brugsvilkår og vores cookiepolitik, som du kan finde her. Endelig anbefaler vi, at du læser brugervejledningen til kameraet grundigt, inden kameraet tages i brug.

2. Abonnement

Når du køber et kamera på Hjemmesiden, tegner du samtidig et abonnement, der koster 49 kr. om måneden inklusiv moms. Abonnementet giver dig mulighed for at logge ind på Hjemmesiden, eller i Det 3. Øjes App (”App’en”), hvor du kan se de optagelser, som Kameraet optager.

Dit abonnement træder i kraft, når vi har modtaget din betaling for kameraet, og du har aktiveret dit kamera på Hjemmesiden. Dit abonnement fortsætter herefter fra måned til måned, indtil det opsiges eller ophæves.

Med dit abonnement får du minimum 2 timers videoklip om måneden. Du modtager advarsel på sms og e-mail, når du nærmer dig forbrugsgrænsen, og vi lukker for kortet, hvis du når forbrugsgrænsen. Vi åbner automatisk kortet igen ved påbegyndelsen af næste betalingsmåned.

Der er integreret et simkort i kameraet, du modtager i forbindelse med dit køb og oprettelse af abonnement. Det er unikt for dit kamera. Du kan derfor ikke erstatte simkortet med et simkort fra en anden udbyder. Simkortet og kameraet virker kun i Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne).

Det indhold du kan tilgå via dit abonnement er til personlig, ikke-kommerciel brug.

3. Amazon Cloudservice og dit dataansvar

Dit kamera uploader løbende videoklip til en cloudservice hostet af Amazon (”Skyen”). Uploads til Skyen sker via mobilnettet, og du er derfor ikke afhængig af, at dit kamera er koblet til et wifi netværk.

Dine videooptagelser opbevares hos Amazon. Det 3. Øje har hverken adgang til at se eller redigere i optagelserne.

Du er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, som du behandler i forbindelse med brug af kameraet – herunder navnlig i forbindelse med optagelse, redigering, visning og opbevaring af optagelser, som indeholder personoplysninger.

Amazon er som leverandør af Skyen din databehandler for ovennævnte behandlinger af personoplysninger.

Ved accept af Vilkårene giver du Det 3. Øje fuldmagt til – på dine vegne og i dit navn – at indgå en lovpligtig databehandleraftale med Amazon. Amazons databehandleraftale kan ses her: [link]

Som dataansvarlig skal du altid iagttage dine pligter i henhold til gældende persondatalovgivning – herunder navnlig oplysningspligten over for de personer, som bliver filmet. Oplysningspligten kan du opfylde ved fx at benytte Det 3. øjes oplysningsklistermærker.

Du kan læse mere om dine pligter som dataansvarlig i forbindelse med brug af overvågningskameraer på Datatilsynets hjemmeside.

Det tilstræbes, at Skyen er tilgængelig og anvendelig for dig 24 timer i døgnet. Det 3. Øje garanterer dog ikke, at din brug af Skyen – uanset årsagen hertil – vil være uden afbrydelser eller fejlfri, og vi er ikke ansvarlig for eventuelle leveringssvigt, tab eller skade som følge af overførelsen af data over kommunikationsnet, tekniske problemer hos underleverandører af internet, hjemmesidedesign, –teknologi, –browsere, og hosting, manglende vedligeholdelse af betalingsgateway services mv. Det 3. Øje er heller ikke ansvarlig for nedetid hos dig eller mangelfuld performance etc. ved Skyen, der afhænger af tredjemands ydelser og forhold, herunder ydelser og forhold hos Amazon. Der refunderes ikke for eventuelle perioder med udfald hos Amazon.

4. Fakturering

4.1 Faktureringsperiode

Vi fakturerer dig for dit abonnement og eventuelle andre gebyrer forud hver måned via Betalingsservice den kalenderdag, der svarer til startdatoen for dit abonnement. I visse tilfælde kan faktureringsdatoen ændre sig. Dette kan være tilfældet, hvis en betaling ikke er blevet gennemført, eller hvis dit abonnement begyndte på en dato, som ikke findes i en given måned. Når du logger ind på din konto på Hjemmesiden, kan du se din faktureringshistorik samt næste betalingsdato.

4.2 Betaling

Når du bestiller dit abonnement på Hjemmesiden, skal du samtidig oprette din Betalingsserviceaftale.

Hvis en betaling ikke kan gennemføres på grund af manglende kontodækning eller andet, kan vi suspendere dit abonnement, indtil vi har modtaget gyldig betaling.

4.3 Afmelding

Abonnementet er uopsigeligt de første 5 måneder regnet fra første betalingstidspunkt. Herefter kan du kan afmelde dit abonnement med en måneds opsigelse + løbende måned. Når du afmelder dit abonnement, vil du have adgang til dit login på Hjemmesiden frem til udgangen af den månedlige faktureringsperiode. Vi yder ikke refusion for delvist brugte abonnementstjenester.

For at afmelde abonnementet skal du logge ind på Hjemmesiden og følge afmeldingsinstruktionerne. Når du har afmeldt dit abonnement, lukker vi din konto ved udgangen af den indeværende faktureringsperiode.

Når dit abonnement ophører, sletter vi samtlige optagelser, som ligger gemt i Skyen.

4.4 Pris- og abonnementsændringer

Vi forbeholder os retten til at foretage pris- og abonnementsændringer, herunder også ændringer i disse Vilkår. Ændringer vil altid blive meddelt til dig via e-mail eller anden individuel kommunikationsform og vil tidligst gælde 30 dage, efter du har fået besked herom. Hvis du stadig er omfattet af uopsigelighedsperioden, vil ændringer til ulempe for dig dog som udgangspunkt først gælde ved periodens udløb, medmindre andet følger af lovgivningen eller lignende.

Ændringerne kan eksempelvis vedtages i følgende tilfælde:

  • Til dækning af udefrakommende omkostninger forbundet med vores levering af ydelser i henhold til abonnementsaftalen, såsom afgifter og omkostninger til vores samarbejdspartenere og underleverandører mv.
  • For at imødekomme inflation regnet fra 1. januar 2018 (indeks 100)
  • Ved ændret lovgivning, regulering eller praksis.
  • Ved produkt- og serviceændringer
  • For at skabe incitament til en mere effektiv kundeadfærd i forbindelse med administrationen af abonnementsaftalen

Hvis du ikke vælger at opsige dit abonnement efter en pris- og abonnementsændring inden næste faktureringsperiode, vil det blive opfattet som accept af ændringen.

5. Øvrige forhold

Ansvar for brug

Du er ansvarlig for at din brug af kameraer købt på Hjemmesiden sker i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning.

Dine kundedata hos Det 3. Øje

Når du handler på Hjemmesiden, skal du som minimum oplyse: Navn, adresse, e-mailadresse og telefon/mobilnummer. Vi behandler altid dine oplysninger fortroligt. Har du oprettet et login, vil dine personoplysninger samt ordreinformationer blive slettet, når du opsiger dit abonnement. Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Al indsamling, behandling og lagring af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Du kan læse mere om vores behandling af persondata i vores persondata- og cookiepolitik her.

Du er til enhver tid ansvarlige for, at Det 3. Øje har de korrekte og opdaterede kontaktoplysninger på dig. Enhver form for elektronisk post anses for at være kommet retmæssigt frem til dig, når det er sendt til de oplysninger, som du har afgivet til os.

Cookies

Ved at benytte Hjemmesiden accepterer du, at vi bruger cookies. Du kan finde mere information omkring Cookies i vores persondata- og cookiepolitik her.

Overdragelse

Vi er berettigede til at overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen indgået med dig, til tredjemand. Overdragelsen forudsætter, at standarden af den service du modtager ikke forringes. Vi giver dig meddelelse om en eventuel overdragelse. Ved at acceptere disse vilkår samtykker du til en sådan eventuel fremtidig overdragelse.

Klageadgang

Du har adgang til at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis du er utilfreds med varen, du har købt og ikke kan blive enig med vores Kundeservice om en fornuftig løsning på tvisten. Følg linket for at indgive en online klage hos Forbrugerklagenævnet: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx.

Hvis du er bosat i et andet land end Danmark, kan du finde dit nationale forbrugerklagenævn via dette link: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm#map.

Gyldighed

Hvis nogen del af disse Vilkår skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af Vilkårene.

6. Ændring af Vilkår

Det 3. Øje har til enhver tid ret til at revidere disse Vilkår. Det 3. Øje forbeholder sig endvidere retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på Hjemmesiden, samt at nedlægge Hjemmesiden uden varsel.

Såfremt der er tale om væsentlige ændringer, vil disse blive varslet via e-mail, post eller sms, og vil desuden kunne ses på Hjemmesiden. Øvrige ændringer vil alene blive offentliggjort på Hjemmesiden, og ved fortsat at anvende Hjemmesiden efter en sådan ændring, vil det betyde, at du accepterer at overholde de reviderede Vilkår.

En fortsat betaling af et løbende abonnement efter en varslet vilkårsændring, vil blive anset for en accept af ændringen.

Lovvalg og værneting

Dansk ret regulerer ethvert forhold og enhver tvist, der måtte opstå på baggrund af aftaler indgået under anvendelse af disse Vilkår og brug af Hjemmesiden.

Enhver tvist der måtte opstå i den forbindelse, herunder fortolkning, gyldighed og anvendelse af disse Vilkår, skal afgøres ved Retten i Lyngby, medmindre andet fremgår af ufravigelig lovgivning.